مشارکت در ساخت، پیمان مدیریت و اجرا (مجری ساختمان)

یکی از مصداق های مشارکت مدنی ، مشارکت در ساخت است . همانطور که از نام مشارکت پیداست ، طرفین معامله هر کدام آورده ای دارند که با هم به نسبت آورده شان شریک می شوند .

 

در مشارکت در ساخت ، مالک یک ملک کلنگی دارد و با یک سازنده که برای ساخت آن سرمایه گذاری می کند ، شریک می شود و پروژه را اجرا می کنند .

در این نوع معامله ها باید آورده های هر یک از طرفین دقیقا مشخص شود که بر همین اساس سهم مالک و سازنده تعیین می شود .